ЗА МЕН

ТРАЯНКА ГРИГОРОВА
Учих това, което обичам.
Завършила съм “Магистърска програма по клинична психология – психоаналитична перспектива” – това ми даде възможност да придобия умения отнасящи се към разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология основано на класическата психоаналитична парадигма, както и умения за провеждане на клинични консултации. Научих се да прилагам методите за клинично психологичено изследване, както и основни психодиагностични методики.

Работих с утвърдени професионалисти.
От 2008 г. до 2012 г. работих като клиничен психолог към Клиниката по Психиатрия към ВМА.

Работата ми в клиниката се състоеше в прилагане на тестови методики изследващи когнитивните функции и личностови структури с оглед улесняване на диагностичния и лечебен процес на пациентите, експертна дейност, индивидуално психологично консултиране, психологична работа за справяне с кризи – участници във военни мисии и пациенти преживяли бедствия, инциденти и др.

От 2012 г. до 2015 г. бях част от екипа на СБДПЛРДЦП „Света София”, където преките ми задължения включваха извършване на психологична диагностика, консултиране и терапия на деца с ЦКС, ДЦП и проблеми в развитието, както и консултиране на родители.

В същия период бях част  и от екипа на АИСПМП д-р Александър Ангелов ЕООД, където провеждах индивидуално психологично консултиране и систематична психилогична работа с пациенти с хероинова зависимост.

От 2015 г. съм редовен докторант в ”Институт за изследване на населението и човека към БАН”.


 От Октомври 2016 до Май 2017 бях част от проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” към Столична община- район „Красна поляна” , който включваше индивидуална и групова работа с деца от маргинализирани групи в предучилищна възраст, с цел подпомагане психичното съзряване, училищна готовност и социална включеност.