ЗА МЕН

ТРАЯНКА ГРИГОРОВА

Аз съм клиничен психолог, психотерапевт и доктор по психология.

Моят клиничен опит е свързан с 

психотерапевтична работа с деца и възрастни, имащи различни затруднения и психични страдания.

От Октомври 2016 до Май 2017 бях част от проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” към Столична община- район „Красна поляна” , който включваше индивидуална и групова работа с деца от маргинализирани групи в предучилищна възраст, с цел подпомагане психичното съзряване, училищна готовност и социална включеност.

От 2012 г. до 2015 г. бях част от екипа на СБДПЛРДЦП „Света София”, където преките ми задължения включваха извършване на психологична диагностика, консултиране и терапия на деца с ЦКС, ДЦП и проблеми в развитието, както и консултиране на родители.

В същия период бях част  и от екипа на АИСПМП д-р Александър Ангелов ЕООД, където провеждах индивидуално психологично консултиране и систематична психологична работа с пациенти с хероинова зависимост.

От 2008 г. до 2012 г. работих като клиничен психолог към Клиниката по Психиатрия към ВМА.

Работата ми в клиниката се състоеше в прилагане на тестови методики изследващи когнитивните функции и личностови структури с оглед улесняване на диагностичния и лечебен процес на пациентите, експертна дейност, индивидуално психологично консултиране, психологична работа за справяне с кризи – участници във военни мисии и пациенти преживяли бедствия, инциденти и др.

Учих това, което обичам
и завърших “Магистърска програма по клинична психология – психоаналитична перспектива” – това ми даде възможност да придобия умения отнасящи се към разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология, основано на класическата психоаналитична парадигма. Научих се да прилагам методите за клинично психологично изследване, както и основни психодиагностични методики.

Реализирах и защитих своята докторска дисертация на тема:”Директни и индиректни ефекти на алекситимия върху психосоматична симптоматика”, към ИИНЧ на БАН, което доразви моите умения и опитност в провеждането на психометрични изследвания, както и задълбочи познанията ми в областта на психосоматиката, както и на състоянията свързани със затруднения в осъзнаването и боравенето с емоционалния опит.