ЗА МЕН

д-р ТРАЯНКА ГРИГОРОВА

Аз съм доктор по психология, кандидат по психоанализа/ психотерапевт и клиничен психолог.

Моят клиничен опит е свързан с 

психотерапевтична работа с деца и възрастни, имащи различни затруднения и психични страдания.

Съосновател съм и участвах активно в проекти инициирани и реализирани от Ателие за свободни асоциации в перода септември 2019 – юли 2022 година. В този период екипът на Ателието реализира две големи събития за специалисти работещи в болнична среда. “Дни на Дни на психологичната помощ в болнична среда. Психосоматика 2020” в сътрудничество със Специализирана болница за хематологични заболявания и “Дни на психоанализата в болница” в сътрудничество с болница Надежда. През тези три години работих в екип и в структурите на двете болници.

От 2018 година съм част от преподавателския екип на МП Клинична психология, психоаналитична перспектива към НБУ, през тези години работата ми със студенти психолози допринесе много освен за развитие на преподавателските ми умения, но и забълбочаване на интересите ми в изследователска работа в областта на психоанализата. През 2018 бях приета в обучение по психоанализа към Българско психоаналитично общество, което постави началото на аналитичното ми формиране.

От Октомври 2016 до Май 2017 бях част от проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” към Столична община- район „Красна поляна” , който включваше индивидуална и групова работа с деца от маргинализирани групи в предучилищна възраст, с цел подпомагане психичното съзряване, училищна готовност и социална включеност.

От 2012 г. до 2015 г. бях част от екипа на СБДПЛРДЦП „Света София”, където преките ми задължения включваха извършване на психологична диагностика, консултиране и терапия на деца с ЦКС, ДЦП и проблеми в развитието, както и консултиране на родители.

В същия период бях част  и от екипа на програма за субституиращо лечение на хероинозависими пациенти, където провеждах индивидуално психологично консултиране и систематична психологична работа с пациенти с хероинова зависимост.

От 2008 г. до 2012 г. работих като клиничен психолог към Клиниката по Психиатрия към ВМА.

Работата ми в клиниката се състоеше в прилагане на тестови методики изследващи когнитивните функции и личностови структури с оглед улесняване на диагностичния и лечебен процес на пациентите, експертна дейност, индивидуално психологично консултиране, психологична работа за справяне с кризи – участници във военни мисии и пациенти преживяли бедствия, инциденти и др.

Учих това, което обичам
и завърших “Магистърска програма по клинична психология – психоаналитична перспектива” – това ми даде възможност да придобия умения отнасящи се към разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология, основано на класическата психоаналитична парадигма. Научих се да прилагам методите за клинично психологично изследване, както и основни психодиагностични методики.

Реализирах и защитих своята докторска дисертация на тема:”Директни и индиректни ефекти на алекситимия върху психосоматична симптоматика”, към ИИНЧ на БАН, което доразви моите умения и опитност в провеждането на психометрични изследвания, както и задълбочи познанията ми в областта на психосоматиката, както и на състоянията свързани със затруднения в осъзнаването и боравенето с емоционалния опит. Като надграждане и продължение на интересите ми в областта на психосоматиката от 2020г. съм кандидат по психоаналитична психосоматика към институра Пиер Марти, Франция.