Консултиране и психотерапия по време на криза – част 1

В дни, когато светът се променя с толкова бързи темпове, за да съхраним чувството си за реалност изисква от нас да променим и нашето разбиране за света. В моменти, когато голяма част от заобикалящата реалност и ежедневие не отговарят на изградените трайни представи вътре в нас, съвсем очаквано е да изпитваме чувство на безпокойство и липса на твърди ориентири в живота си. В такъв момент ролята на специалистите по психично здраве и помагащите професии са натоварени в още по-голяма степен със задачата да предложат адекватна, навременна и достъпна грижа, както за своите пациенти/клиенти, така и за общността като цяло.
Предизвикателствата, с които отделния човек, а и обществото, са принудени да се справят е очаквано да се предположи наличието на реакции и поведение, които в други условия биха били причислени към девиантното и абнормното, но поставени в контекста на днешния ден са „нормални” (разбираеми) човешки реакции на „ненормална” ситуация. Опитът на човек, в това число на ниво тяло, психика и социално функциониране да оцелее, да намери смисъл, за да може да превъзмогне случващото се, често пъти не са най-адаптивните и могат да изискват ресурс, с който личността или общността да не разполага.
В подобна ситуация е важно да има кой да предложи разбиране и удържане, за да има шанс да се върнем към баланса – вътрешен и външен. Тази стабилизираща роля формално е присъща на власт имащите институции, но не бива да подценяваме и ролята на неформалните такива. Подобна функция може да бъде поета от психотерапевтичните общности, чиято ежедневна работа е свързана с това да предлагат възможност за набелязване, преосмисляне и нови решения в турболентни и трудни житейски ситуации. Търсенето на психотерапевтична подкрепа в такава ситуация, дава възможност човек да намери пространство (в днешната реалност виртуално), в което спокойно и защитено да изследва своите тревоги и да пре/открива нови начини за справяне и подкрепа. Тогава подтиснатото настроение, безсънието или парадоксалната приповдигнатост могат да придобият смисъл, свързвайки актуалността на ситуацията с предишния ни житейски опит и особености като хора, а не да водят до необяснима тревогата или непоносимо напрежение свързано със катастрофични представи за настоящето и бъдещето.
Квалифицираният психотерапевт ще съумее да подкрепи личността/семейството/общността да възстанови усещането за контрол и смисъл и по този начин да бъде повишен капацитетът за справяне и преодоляване на затрудненията.
Търсенето на психотерапевтична помощ в моменти на криза дава възможност за:

• Ориентация и по лесно приемане на актуалната ситуация.
• Разграничаване на реалните параметри на заплахата от въображаемите/фантазмени такива.
• Удържане и осмисляне на трудните и болезнени емоции и преживявания, като страх, безпокойство, тревога и панически реакции.
• Предотвратяване на поемането на рискови и необмислени действия.
• Осигуряване на разбиране и подкрепа на собствените специфични преживявания и предизвикателства.
• Възможност за намиране на нови – адаптивни и развиващи личностния потенциал начини за справяне.