ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Когнитивни функции: изследването на когнитивните функции на човек представлява начин за установяване на моментното състояние на паметта, вниманието и интелекта спрямо някаква стандартизирана норма. Тези изследвания най-честно се правят по заявка на специалист психиаътр или невролог за диагностично уточняване и могат да послужат пред ТЕЛК.

Изследване на личността: целта на изследването на личностните характеристики е изграждането на цялостен психологичен образ на изследвания субект. Това се постига чрез  психологично интервю и прилагане на различни, в зависимост от конкретния случай и заявка, психологични батерии (тестове). На базата на получените резултати клиничният специалист може да даде своето експертно заключение за личностовите особености и психичното функциониране на обекта на изследването. Този тип изследване обикновено служи за диагностично уточнение или експертно становище.

Психологични изследвания на деца: изследването на деца включва следните компоненти – разговор с родителите в присъствие на детето, разговор между психолога и детето и при нужда прилагане на различен набор от психологични методики отговарящи на заявката на изследването. Специалистът клиничен психолог спазва изградените етични и професионални стандарти в своята практика, които кореспондират с личните му етичните норми и установените етични стандарти в европейската и световна практика.